Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie kontrabeach.pl („serwis”).
2. Administratorem danych osobowych klientów jest Stowarzyszenie Kontra, 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 9/40 oraz Mali Naukowcy Sp. z o. o., ul. Chełmska 9/40, Warszawa. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych administratorami danych jest Stowarzyszenie Kontra (dalej „my” lub „nas”).
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisach prawa.

Gromadzenie danych osobowych

1. Przy zakupie naszych produktów możemy gromadzić następujące informacje:
• Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia.
• Informacje pasażerskie, dane paszportowe, inne dane z dokumentu tożsamości.
• Dane ubezpieczeniowe.
• Istotne dane medyczne oraz wszelkie dane szczególne, wymagania związane z dietą, wyznaniem lub
niepełnosprawnością.
• Informacje na temat zakupów, włączając dokonane zakupy, czas i miejsce zakupu, sposób płatności,
kredyty lub inne informacje dot. płatności.
• Informacje na temat aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.
• Informacje na temat kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach
innych organizacji.
• Informacje o sposobie uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system
operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
• Preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

2. W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą bądź jeśli bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach i kwestionariuszach na temat naszych usług możemy gromadzić:
• Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe.
• Szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Ciebie wiadomości e-mail i innego rodzaju
komunikacji cyfrowej, włączając wszelkie zawarte w nich linki, z których skorzystasz.
• Twoje opinie i udział w ankietach i kwestionariuszach klientów.

3. Gromadzenie danych osobowych innych osób.
• Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji.
• Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoim kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.
2. Dane osobowe wykorzystujemy w celu zarządzania i ulepszania naszych produktów, stron internetowych, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych lub nagród dla klientów i innych usług.
3. Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.
4. Z danych osobowych możemy korzystać w celu prowadzenia badań rynku oraz wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej, a także rozwijania i ulepszania gamy naszych produktów, usług, biur, systemów IT, bezpieczeństwa, know-how i metod komunikowania się z klientami.
5. Podczas komunikacji marketingowej możemy korzystać z danych osobowych, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania, co pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi możesz być najbardziej zainteresowany/-a. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące dla Ciebie.

Dostęp do danych osobowych

1. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:
• dostawcy odpowiedzialni za przygotowania do podróży, włączając linie lotnicze, hotele i firmy transportowe.
• dostawcy, realizujący określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.
2. Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.
3. W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

Prawa użytkowników

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
• przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:
• w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
• w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
• w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
• w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Pliki cookie

1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne” stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

+48 693 396 136

zobacz również
KONTRA
international

zajrzyj również tutaj

Kontra Beach Volley | By using this site you accept cookies settings | sitemap