Regulamin

Sklepu internetowego Kontrabeach.pl

Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.kontrabeach.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Sklep internetowy jest dostępny na stronie internetowej, pod adresem: kontrabeach.pl
 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez:
  Stowarzyszenie Kontra, zarejestrowane pod adresem: Chełmska 9/40, 00-724 Warszawa, NIP: 5213925701, REGON: 52529585900000
  oraz
  Mali Naukowcy Sp. z o.o., zarejestrowaną pod adresem: Chełmska 9/40, 00-724 Warszawa, NIP: 5213887202, REGON: 385308892
 4. Skontaktowanie ze sprzedawcą możliwe jest pod nr telefonu: 693-396-136 oraz pod adresem mailowym
 5. Sklep prowadzi sprzedaż sprzętu sportowego oraz wyjazdów sportowych dla osób dorosłych.

Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia sklep wyśle do klienta potwierdzenie złożenia zamówienia – na wskazany przez niego adres e-mail.

Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Za złożone zamówienie można zapłacić przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedającego podany sprzedającemu w podsumowaniu zakupów.

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są – w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  * za pośrednictwem firmy kurierskiej
  * do paczkomatów InPost.
 6. Czas dostawy od momentu wysłania zamówienia wynosi do 4 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument posiada prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Chełmska 9/40, 00-724 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Obozy sportowe

 1. Umowa
  • Zawarcie umowy następuje poprzez dokonanie przez uczestnika zakupu uczestnictwa za
   pośrednictwem systemu rezerwacji udostępnionego w serwisie kontrabeach.pl oraz dokonanie zapłaty zaliczki lub całości ceny za udział w obozie.
  • Zawarcie umowy przez uczestnika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej warunków przedstawionych w ofercie obozu.
  • Do zawarcia umowy przez uczestnika konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.
  • W obozie uczestniczy uczestnik zawierający umowę i/lub inne osoby przez niego wymienione w formularzu w systemie rezerwacji. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy na inną osobę oraz na zmianę danych osób uczestniczących w obozie bez zmiany ich ilości pod warunkiem spełniania przez osoby zastępujące, wszystkich wymogów koniecznych do uczestnictwa w obozie oraz zakwalifikowania nowego uczestnika do wyjazdu przez organizatora. W takim przypadku, uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organizatora nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wyjazdu.
  • W przypadku nieopłacenia przez uczestnika w terminie opłaty pozostałej do uregulowania po uprzednim opłaceniu zaliczki, organizator obciąża uczestnika opłatami zgodnie z zasadami naliczania opłat za rezygnację z uczestnictwa w obozie opisanych w punkcie 3.3.
 1. Obowiązki i prawa uczestnika.
  • Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone organizatorowi, innym uczestnikom, hotelom, apartamentom, przewoźnikom oraz innym osobom trzecim. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do tych podmiotów.
  • Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
  • Za szkody wyrządzone podczas obozu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
  • Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora gwarantowanych umową. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania obozu do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli organizatora.
  • Uczestnik zawierając Umowę zobowiązuje się do:
   • przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych oraz innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego się udaje. Uczestnik pokrywa wszelkie koszty powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych przepisów;
   • posiadania ważnych dokumentów podroży: paszportu lub dowodu osobistego, ewentualnie wizy turystycznej; obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek;
   • przestrzegania wskazówek i zaleceń przedstawicieli/pracowników organizatora, koniecznych dla prawidłowej realizacji zawartej umowy;
   • respektowania postanowień umowy dotyczących ewentualnego transportu, w szczególności do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek;
   • przestrzegania regulaminów wewnętrznych dotyczących w szczególności kwestii porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźników, w hotelach oraz innych miejscach, w których świadczone będą usługi objęte umową, a także do przestrzegania instrukcji personelu wyżej wymienionych;
   • przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych;
   • uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z roszczeniem przez organizatora.
  • Podróżny powinien zawsze zachowywać się w sposób nie sprawiający kłopotów współpodróżującym. Rażące naruszenie komfortu innych uczestników lub niestosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem podróżnego przez organizatora lub jego przedstawiciela z dalszego udziału w obozie. W takich przypadkach podróżny sam zorganizuje transport do domu i pokryje wszelkie koszty z tym związane oraz nie ma prawa do zwrotu opłaty za uczestnictwo w obozie.
 1. Rezygnacja z uczestnictwa
  • Przed rozpoczęciem obozu uczestnik ma możliwość zrezygnowania z obozu, czyli odstąpienia od umowy. Oświadczenie o rezygnacji z obozu uczestnik jest zobowiązany przesłać na adres mailowy: kontrabeach.pl.
  • W razie odstąpienia od umowy uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz organizatora opłaty za odstąpienie od umowy pobieranej przez organizatora w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem obozu doszło do odstąpienia od umowy. Opłata jest pobierana niezależnie od przyczyn rezygnacji z obozu.
  • W przypadku rezygnacji uczestnika z obozu, uczestnikowi zwracane są środki, pomniejszone o:
   • w przypadku rezygnacji na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem obozu – 10% pełnej opłaty za obóz
   • w przypadku rezygnacji na mniej niż 60 dni ale więcej niż 31 dni przed rozpoczęciem obozu – 25% pełnej opłaty za obóz
   • w przypadku rezygnacji na mniej niż 31 dni ale więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu – 50% pełnej opłaty za obóz
   • w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni ale więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu – 80% pełnej opłaty za obóz
   • w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu – 100% pełnej opłaty za obóz
  • W przypadku niestawienia się uczestnika na miejscu obozu nie są mu zwracane żadne opłaty poniesione za obóz.
  • Przez pełną opłatę za obóz rozumie się opłatę obejmującą wszystkie wykupione przez uczestnika usługi.
 2. Odpowiedzialność
  • Wszyscy uczestnicy obozów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Obowiązek upewnienia się co do stanu zdrowia umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w obozie i zajęciach sportowych leży po stronie uczestnika.
  • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą jest zdolny do uczestnictwa w obozie, a w szczególności w zajęciach sportowych.
  • Biorąc pod uwagę fakt, że z uprawianiem sportu wiążę się ryzyko kontuzji i obrażeń, uczestnik obozu bierze na siebie ryzyko kontuzji i obrażeń odniesionych podczas zajęć sportowych oraz deklaruje, że nie będzie zgłaszał za nie roszczeń wobec pracowników i przedstawicieli organizatora.
  • Obozy nie zawierają ubezpieczenia uczestników. Sugerujemy wykupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie, np. ubezpieczenia NNW.
 3. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
  • Tryb zawarcia umowy za pośrednictwem systemu rezerwacji jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.
  • W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wydarzeniami, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

 

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  * w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  * w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  * w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  * w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  * w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  * o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  * w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Reklamacje

 1. Reklamacje składać można za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu, korzystając z danych wskazanych w punkcie I. ustęp 3. niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż 14 dni po ich złożeniu.
 3. Składając reklamację, Klient powinien przekazać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko, dane kontaktowe
 • informacje o dacie zakupu sprzętu oraz numerze zamówienia – jeżeli ten ostatni jest dostępny
 • opis wady produktu, z zaznaczeniem, kiedy wystąpiła.
 • preferowany sposób załatwienia reklamacji, np. żądanie obniżenia ceny czy naprawy rzeczy.
  4. Sklep ponosi wobec klienta odpowiedzialność wynikającą z art. 556-5563 kodeksu cywilnego.
  5. Klient ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji – jeśli gwarancja została udzielona.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.
 3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu lub Usługi.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Portalu oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika/Klienta potwierdzenia zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity z dnia 3.03.2020 r., Dz. U. 2020, poz. 344); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. 

+48 693 396 136

zobacz również
KONTRA
international

zajrzyj również tutaj

Kontra Beach Volley | By using this site you accept cookies settings | sitemap